Billa saive logo

Billy Saive
De organisatie

Beschermingsbewind Saive is een klein kantoor dat zich op professionele wijze bezig houdt met beschermingsbewind en waar dat nodig is budgetbeheer, bijvoorbeeld tot de rechter het beschermingsbewind uitgesproken heeft.

Wij streven naar een persoonlijke benadering en een op maat gesneden product voor iedere klant. We staan voor een integrale aanpak en zoeken daarom bewust de samenwerking met alle bij een klant betrokken partijen

Voor wie werken wij?

Onze klanten zijn meerderjarig, maar niet in staat om zelf hun financiën te regelen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die door omstandigheden in financiële problemen terecht zijn gekomen waar ze niet (meer) mee om weten te gaan, maar ook aan dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten of verslaafden.

Onze belangenbehartiging kan tijdelijk of blijvend zijn, afhankelijk van de situatie.

Belangrijk is in alle gevallen een goede samenwerking en communicatie tussen bewindvoerder en klant. U kunt ons bellen op de tijden die op de voorkant van deze folder staan aangegeven. Uw mails en brieven beantwoorden wij zoveel mogelijk dezelfde dag, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen.

2 soorten dienstverlening

1. Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind stelt de rechter op verzoek een bewindvoerder aan. Deze beheert de goederen van degene die onder bewind is gesteld. Beschermingsbewind wordt meestal aangevraagd door mensen zelf. Wij kunnen helpen bij het indienen van de aanvraag.

De bewindvoerder stelt een Plan van Aanpak op waarin hij de situatie beschrijft en de maatregelen die hij denkt te gaan nemen. Dit doet hij altijd zoveel mogelijk samen met de klant. Het Plan van Aanpak wordt ingediend bij de rechtbank. Nadat het bewind is uitgesproken is de bewindvoerder verplicht om periodiek verantwoording over het beheer af te leggen aan de klant. Nadat de klant deze zogenaamde rekening en verantwoording voor akkoord ondertekend heeft, stuurt de bewindvoerder een kopie naar de rechtbank. Als iemand niet in staat is om een rekening en verantwoording te begrijpen, zal de rechter deze zelf beoordelen.

Iemand die onder bewind is gesteld kan de rechter altijd schriftelijk verzoeken het beschermingsbewind op te heffen.2. Budgetbeheer

Budgetbeheer wordt door ons beperkt gebruikt om de periode tussen de intake en de uitspraak van de rechtbank te overbruggen. De bewindvoerder kan dan alvast aan de slag, zodat de problemen niet toenemen.

De afspraken in het kader van budgetbeheer worden vastgelegd in een overeenkomst.

Werkwijze in het kort

In alle gevallen wordt eerst een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de situatie besproken en wordt informatie verzameld. Aan de hand van die informatie wordt bekeken wat de beste aanpak is van de problemen.

Voor dat eerste gesprek is het handig om alle financiële stukken klaar te leggen. Ook hebben wij altijd een kopie nodig van het identiteitsbewijs (voor- en achterkant als dit een identiteitskaart is).

Op naam van de klant openen wij een zogenaamde ‘beheerrekening’. Dat is een rekening waarop het inkomen van de klant binnen komt en waarvan de rekeningen betaald worden. Die beheerrekening staat op naam van de klant, maar wordt door ons beheerd. Van deze rekening wordt periodiek een vast bedrag aan leefgeld overgemaakt naar de leefgeldrekening van de klant. Dit bedrag dient voor de dagelijkse uitgaven.

Werkgever of uitkeringsinstantie, verhuurder, energieleverancier, verzekeringen, banken, eventuele schuldeisers en andere betrokken partijen worden ingelicht over de getroffen maatregel.

Alleen als het budget dit toelaat zullen wij geld kunnen reserveren voor extra uitgaven. Wij gaan na of u in voldoende mate (en niet dubbel) verzekerd bent. Indien nodig en mogelijk zullen er verzekeringen voor ziektekosten en wettelijk aansprakelijkheid worden afgesloten. Als er sprake is van beschermingsbewind zal de bewindvoerder de belastingaangifte verzorgen en de aanvraag van mogelijke toeslagen.

Wij gaan altijd na of er inkomstenbronnen zijn waarvoor iemand in aanmerking komt, maar waar hij geen gebruik van maakt.

In alle gevallen dient u er zelf voor te zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om de vaste lasten te kunnen betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen in uw (leef)omstandigheden. Wie bijvoorbeeld werkloos wordt moet zelf een uitkering aanvragen en deze – als hij werk vindt – weer stop zetten. Wij kunnen hierbij zo nodig wel behulpzaam zijn.

Schulden

Beschermingsbewind is niet bedoeld om uw schulden te regelen, wel om te zorgen dat alle vaste lasten betaald worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.
Als er schulden zijn zullen wij bekijken welke oplossing het meest geschikt is. In de meeste gevallen wordt voor het regelen van schulden doorverwezen naar de gemeente of de kredietbank. Beschermingsbewind kan een voorwaarde zijn om voor een schuldregeling in aanmerking te komen.

Kosten

De kosten voor onze werkzaamheden komen voor rekening van de klant. Afhankelijk van de omstandigheden zullen wij hiervoor bijzondere bijstand aanvragen op uw naam. Wij zullen u hierover graag informeren. De tarieven voor beschermingsbewind worden door de rechter vastgesteld. Deze kunt u vinden op de website www.bpbi.nl. Uiteraard kunnen wij u hierover ook inlichten.

De tarieven voor budgetbeheer worden vastgelegd in een overeenkomst.

Klachten

Wanneer u ontevreden over ons bent verzoeken wij u uw bezwaren altijd eerst met ons te bespreken.

Mochten we er samen niet uitkomen,dan kunt u formeel een klacht indienen, die wij zullen behandelen volgens onze klachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Mocht dit in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders op het adres Dorpsstraat 24ab 2912 CB Nieuwerkerk ad IJssel.

Het staat u ook altijd vrij om een klacht in te dienen bij de kantonrechter. Rechtbank Maastricht Team Toezicht Postbus 1998 6201 BZ Maastricht Tel. 088-361 1667 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)

Contact

Beschermingsbewind Saive

Postbus 21
6270 AA Gulpen
T: 043-36 555 80
E: mail@beschermingsbewindsaive.nl
Ma t/m do: 10.00 tot 14.00 uur
Vr: 10.00 tot 12.00 uur

Branchevereniging


Algemene voorwaarden
Privacyverklaring


- ALL RIGHTS RESERVED